آدرس

آذربایجان شرقی ،تبریز، ولیعصر ، برج تجارت جهانی طبقه 12

شماره تماس

984133660386+
984133660420+

ایمیل

info@sutmilk.com

اینستاگرام

shams.laban